Alates vabariigi aastapäevast avaldame igal nädalal ühe lühivideo, kus üks inimene avab oma mõtetega üht põhiseaduse paragrahvi. Aasta lõpuni kestva projekti avab vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes räägib põhiseaduse esimesest paragrahvist, mis kõlab nii: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.“

Pärast presidenti räägivad oma mõtetest konkreetse paragrahvi lõikes väga erineva taustaga inimesed, alustades riigisektori ja vabaühenduste huvitavatest persoonidest kuni koolinoorte ja sportlasteni. Jälgige meid iganädalaselt Delfis ja justiitsministeeriumi Facebooki lehel!

§111 Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal

Varasemad lühivideod

Video
§ 108 Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega
Video
§103 Seaduste algatamise õigus on: Riigikogu liikmel; Riigikogu fraktsioonil; Riigikogu komisjonil; Vabariigi Valitsusel; Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks
Video
§95 Vabariigi Valitsuse juures on riigikantselei, mida juhib riigisekretär
Video
§77 Vabariigi President on Eesti riigipea
Video
§65 Riigikogu
Video
§86 Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele
Video
§57 Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks
Video
§54 Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseivust
Video
§49 Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus
Video
§45 Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil
Video
§43 Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele
Video
§41 Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele
Video
§39 Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule
Video
§38 Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad
Video
§37 Igaühel on õigus haridusele
Video
§33 Kodu on puutumatu
Video
§31 Eesti kodanikel on õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse
Video
§32 Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud
Video
§29 Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta
Video
§28 Igaühel on õigus tervise kaitsele
Video
§26 Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele
Video
§27 Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all
Video
§22 Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus
Video
§21 Igaühele, kellelt on võetud vabadus, teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse võtmise põhjus ja tema õigused ning antakse võimalus teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele
Video
§20 Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele
Video
§15 Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse
Video
§12 Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu
Video
§8 Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt
Video
§7 Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge
Video
§5 Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.
Video
§6 Eesti riigikeel on eesti keel
Video
§4 Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel
Video
§3 Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel
Video
Põhiseaduse §1 Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas