Alates vabariigi aastapäevast avaldame igal nädalal ühe lühivideo, kus üks inimene avab oma mõtetega üht põhiseaduse paragrahvi. Aasta lõpuni kestva projekti avab vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes räägib põhiseaduse esimesest paragrahvist, mis kõlab nii: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.“

Pärast presidenti räägivad oma mõtetest konkreetse paragrahvi lõikes väga erineva taustaga inimesed, alustades riigisektori ja vabaühenduste huvitavatest persoonidest kuni koolinoorte ja sportlasteni. Jälgige meid iganädalaselt Delfis ja justiitsministeeriumi Facebooki lehel!

§163 Põhiseadust saab muuta seadusega, mis on vastu võetud: rahvahääletusel; Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt; Riigikogu poolt kiireloomulisena

Varasemad lühivideod

Video
§154 Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt.
Video
§149 Maa- ja linnakohtud ning halduskohtud on esimese astme kohtud; ringkonnakohtud on teise astme kohtud ning riigikohus on riigi kõrgeim kohus.
Video
§146 Õigust mõistab ainult kohus.
Video
§139 Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuste õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle.
Video
§132 Riigikontrolli tegevuse eesmärk on anda majanduskontrolli kaudu kindlustunne, et avaliku sektori raha ja muud vara kasutatakse seaduslikult ja tulemuslikult
Video
§ 130 Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi
Video
§ 124 Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduse sätestatud alustel ja korras
Video
§ 122 Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega
Video
§115 Iga aasta kohta võtab Riigikogu seadusena vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve.
Video
§111 Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal
Video
§ 108 Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega
Video
§103 Seaduste algatamise õigus on: Riigikogu liikmel; Riigikogu fraktsioonil; Riigikogu komisjonil; Vabariigi Valitsusel; Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks
Video
§95 Vabariigi Valitsuse juures on riigikantselei, mida juhib riigisekretär
Video
§77 Vabariigi President on Eesti riigipea
Video
§65 Riigikogu
Video
§86 Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele
Video
§57 Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks
Video
§54 Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseivust
Video
§49 Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus
Video
§45 Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil
Video
§43 Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele
Video
§41 Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele
Video
§39 Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule
Video
§38 Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad
Video
§37 Igaühel on õigus haridusele
Video
§33 Kodu on puutumatu
Video
§31 Eesti kodanikel on õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse
Video
§32 Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud
Video
§29 Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta
Video
§28 Igaühel on õigus tervise kaitsele
Video
§26 Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele
Video
§27 Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all
Video
§22 Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus
Video
§21 Igaühele, kellelt on võetud vabadus, teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse võtmise põhjus ja tema õigused ning antakse võimalus teatada vabaduse võtmisest oma lähedastele
Video
§20 Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele
Video
§15 Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse
Video
§12 Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu
Video
§8 Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt
Video
§7 Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge
Video
§5 Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.
Video
§6 Eesti riigikeel on eesti keel
Video
§4 Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel
Video
§3 Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel
Video
Põhiseaduse §1 Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas